Ansøg om e-læring

Ansøg om e-læring

Har I brug for at lave e-læring til en afdeling, en enhed eller hele regionen? Så læs her! Region Syd E-læring kan hjælpe jer med at lave e-læringskurser og gøre undervisningen digital. E-læring er et effektivt middel til kompetenceudvikling rettet mod vores løsning af opgaver i Region Syddanmark. Det er en spændende mulighed og et nyttigt alternativ til undervisningsformer, der kræver fysisk tilstedeværelse på et bestemt tidspunkt.Hvad koster det?

Region Syd E-læring er puljefinansieret. Det betyder, at I ikke skal betale for vores arbejdstid. Der kan dog komme udgifter til eksterne leverandører af fx speak eller videoproduktion. Jeres største udgift er derfor den arbejdstid, I skal lægge i projektet for at skabe det faglige indhold i e-læringsmaterialet.


Hvordan kommer jeg i gang?

For at komme i gang med udviklingen skal du indsende en ansøgning. Det er vigtigt, at du udfylder den så udførligt som muligt.

Derefter vil vi kontakte dig, for evt. at aftale et indledende møde. Hvis projektet bliver udvalgt til at gå i produktion, vil vi udarbejde en samarbejdsaftale og tidsplan, som alle parter forpligter sig til.


Hvordan er processen

En forudsætning for god digital læring er, at der afsættes tid til, at fagpersonerne kan skabe indholdet, som skal understøttes af spændende pædagogiske metoder og teknisk. Der skal med andre ord være samspil mellem faglighed, pædagogik og teknik.

I den INDLEDENDE DIALOG defineres målet, målgruppen og hvilke kompetencer, der skal opnås.

Design af det FAGLIGE INDHOLD sker via workshops og selvstændigt arbejde med det faglige materiale, som bliver sendt til høring og godkendelse. Designfasen resulterer i en detaljeret drejebog, der tydeligt beskriver indhold og opbygning.

I UDVIKLINGSFASEN omsættes det faglige indhold til digital læring gennem video, foto, grafik, speak, osv. Produktionen skal løbende og afslutningsvis testes hos brugere.

Når produktet er færdigt, skal det IMPLEMENTERES ved at gøre det tilgængeligt for målgruppen og kommunikere det ud via relevante kanaler.

Der laves EVALUERING af produktet for at undersøge brugernes tilfredshed, læring og hvilken effekt, det har haft. Det vurderes om der er behov for justeringer.

Design af digital læring er ikke en lineær proces; ofte er der behov for at springe mellem faserne. Det betyder, at alle parter forpligter sig til at være med i hele processen.


Hvad skal jeg bidrage med?

For at udvikle interaktivt digital læring af høj kvalitet, er det en forudsætning, at der er ledelsesmæssig opbakning, så du kan afsætte tid til at skabe indholdsmateriale, give feedback og hjælpe med at teste undervejs i processen.


Hvem ejer det færdige materiale?

Når læringsmaterialet er færdigt, er det din afdelings og Region Syd E-lærings fælles ejendom. Materialet kan videresælges, og indtægter fra salget tilfalder din arbejdsplads og Region Syd E-læring. Da Region Syd E-læring er en regional enhed, vil andre sygehusenheder og institutioner i Region Syddanmark også kunne anvende e-læringskurset uden beregning.


Hvordan anvendes e-læringsmaterialet?

Plan2Learn er Region Syddanmarks elektroniske kursuskatalog, hvor kursisterne også kan tage e-læringskurser. Fordelen ved at bruge e-læringsmodulet er, at du kan trække statistik på kursisterne og dermed dokumentere, at de har taget kurset.

Kurserne kan anvendes i ubegrænset tid og af et ubegrænset antal medarbejdere.

E-læringskurset kan opdateres, hvis der opstår behov for det. Du er forpligtet til at gennemgå kurset for faglige rettelser mindst én gang årligt, og orientere Region Syd E-læring om rettelser. Vi opdaterer herefter materialet.