Skabe samarbejde om e-læring

Ny og eksisterende viden skaber først værdi, når den spredes og finder vej til den praktiske hverdag.

E-læring kan være med til at sikre udbredelse af ny og eksisterende faglig viden i Region Syddanmark. Målrettet samarbejde om e-læring i Region Syddanmark giver mulighed for, at fælles problematikker meningsfuldt kan løses i fællesskab – stadig med mulighed for lokale løsninger. Ambitionen er, at vi gennem øget samarbejde kan sikre, at enhederne i højere grad vil kunne anvende fælles e-læringsmateriale.

Ved henvendelser omkring ny e-læring undersøger vi, om der er et regionalt potentiale for på den måde at skabe den bedst mulige anvendelse af e-læring og udnytte den specialviden, sundhedspersonale ligger inde med på de enkelte enheder.

Ofte starter projekter på enkelte sygehuse, men ved at bruge evaluering og effektmåling kan det skabe grundlag for drøftelse af e-læring på andre sygehuse.

Vi vil sætte fokus på at synliggøre vores portefølje af e-læringskurser, være i tæt kontakt med de øvrige regioner samt gøre aktivt brug af interne netværk samt HR cheferne for at øge kendskabet til e-læring.


Eksempler på samarbejde om e-læring

FRA LOKALE PROJEKTER TIL REGIONAL FORANKRING

Hjertestopkurserne og transfusionsmedicin for læger er gået fra at være lokale kurser på OUH, til kurser der udbydes på flere sygehuse i regionen.

Dette sker gennem mulighed for samarbejde samt lokal tilpasning af indhold til de enkelte sygehuse.

PATIENTRETTET KOMMUNIKATION

Der sigtes mod at lave patientrettede videoer om, hvordan et behandlingsforløb foregår eller hvordan forskellige apparater, fx. en CT-skanner, anvendes.

Disse skal kunne målrettes samtlige sygehuse i Region Syddanmark.

REGIONALT PROJEKT

E-læring i FMK (Fælles medicinkort) er et samarbejde mellem alle enheder i Region Syddanmark og har til formål at understøtte klinikerne i deres arbejde med FMK og at sikre, at de har de fornødne kompetencer og viden til at kunne anvende løsningen korrekt.

Dette skal sikre færre medicineringsfejl, øget patientsikkerhed samt optimere det tværfaglige og tværsektorielle samarbejde i Region Syddanmark.