Hvad er e-læring?

Fortæl mig det, og jeg glemmer det! Vis mig det, og jeg husker det! Involver mig og jeg forstår det.

Hvad er e-læring?

E-læring er en fleksibel læringsmetode, hvor indholdet, eller dele heraf, formidles via digital teknologi .

Traditionel e-læring kan ofte opleves som kedelig og uden effekt. Derfor bestræber vi os altid på at skabe e-læring, som involverer og engagerer brugeren via større eller mindre interaktioner undervejs.

Sammen med fagpersonerne forsøger vi at skabe et koncept for den digitale læring, som underbygger og forstærker de faglige pointer. Via narrative fortællinger, forsøger vi at kommer ind under huden på brugerne, så de bliver engageret i læringen.


De tre grundsten i e-læring

God e-læring er mere end blot produktioner der er baseret på teknisk ekspertise. Hvis vi skal lykkes med at skabe succesfuld e-læring, skal vi udnytte samspillet mellem det faglige-, pædagogiske og teknologiske paradigme.

Det faglige paradigme

Det faglige paradigme, i form af indholdet, spiller en vigtig rolle i forbindelse med udarbejdelse af digital læring. Det faglige paradigme dækker over:

  • Indkredsning af basisfagligt indhold, faglige begreber og faglige metoder
  • Opstilling af læringsmål
  • Formidling af det basisfaglige indhold

Det faglige indhold kan dog ikke kan stå alene. Det bør understøttes af pædagogiske metoder, der dikterer, hvordan indholdet bedst muligt bliver formidlet.

Det pædagogiske paradigme

Det pædagogiske paradigme har i modsætning til faglige fokus på, hvordan e-læring kan understøtte brugernes læreprocesser. Dette gælder både de psykologiske, erhvervsmæssige og faglige forhold. Det pædagogiske paradigme dækker over:

  • Indkredsning af brugernes erfaringer; forudsætninger og forventninger
  • Brug af metoder og opgaver, der tager udgangspunkt i brugernes faglige og personlige erfaringer

Hovedfokus er, at det faglige indhold understøttes af metoder, der dikterer, hvordan indholdet bliver formidlet, baseret på målgruppens erfaringer. Dette set i erkendelsen af, at mennesker oftest ikke påvirkes af oplysninger/informationer i sig selv, men nærmere måden hvorpå den præsenteres.

Det teknologiske paradigme

Noget, som gør computeren velegnet til læring, er muligheden for interaktivitet. Det gør det muligt at målrette indholdet alt efter aktørens feedback. Det teknologiske paradigme dækker over:

  • Teknisk produktion af materialet (programmering & multimedieproduktion)
  • Implementering, drift og afrapportering

De digitale medier kan præsentere indhold med både tekst, billed, lyd, video, animation og simulation. I e-læringssammenhæng er det særligt godt til at skabe interaktioner, så brugeren bliver involveret i læringsmaterialet.


Hvornår er det gavnligt at anvende e-læring?

E-læring kan anvendes enten til selvstudier eller som en integreret del af tilstedeværelsesundervisning eller sidemandsoplæring. På den måde kan vi kombinere de bedst egnede metoder i et undervisningsforløb, så læring og effekt optimeres. Ved at anvende e-læring som forberedelse til et tilstædeværelsesforløb kan vi sikre et fælles udgangspunkt, som giver mulighed for mere dialog i undervisningslokalet. E-læring kan også bruges som repetition.

Hvad skal DU være opmærksom på?

E-læring er ikke løsningen på alle uddannelsesmæssige udfordringer. Det er vigtigt, at vi hele tiden tager kritisk stilling til, om e-læring skal inddrages eller ej i en given sammenhæng. Hvis diskussion, holdninger og praktiske øvelser fra hverdagssituationer er det fundamentale, er e-læring isoleret set ikke den rette måde at undervise på.

E-læring er forholdsvis tidskrævende at udvikle. Derfor bør indholdet være relevant for en stor målgruppe.

Der er en række praktiske omstændigheder, der skal være på plads, for at e-læring som undervisningsform er en mulighed.

  • Der skal stilles computere til rådighed
  • Der skal afsættes tid til, at medarbejderne kan gennemgå materialet
  • Der skal være klare aftaler om, hvornår e-læring skal gennemføres, og hvordan der følges op på det lærte.